Financiële stabiliteit incassopartner is een basisvoorwaarde voor kwaliteit en continuïteit’

Oktober 2017

Het afgelopen jaar hebben we op minder positieve wijze via de landelijke media kunnen vernemen hoe belangrijk de financiële stabiliteit van een incassopartner is en welke gevolgen dit kan hebben als hier geen sprake van is. Het is belangrijk om te beseffen dat een deurwaarder aan de ene kant een ambtenaar is, maar aan de andere kant ook ondernemer. Uiteindelijk zal een deurwaarder voldoende winst moeten maken om de kwaliteit van de dienstverlening en de investeringen die hiermee gepaard gaan te waarborgen. Anders gesteld, een deurwaarder die het in de huidige tijd financieel moeilijk heeft kan een bedreiging vormen voor de continuïteit van de samenwerking met de opdrachtgever en tijdige uitbetaling van geïncasseerde gelden.

In dit interview spreek ik met Ed Nijpels, voorzitter van het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders, over trends en ontwikkelingen in de incassosector en het toenemende belang van financiële stabiliteit.

Kunt u voor de lezers die onbekend zijn met het Garantiefonds nog even kort de doelstellingen aangeven?
Ed Nijpels: “De primaire doelstelling van het Garantiefonds is om geïncasseerde derdengelden veilig te stellen voor de opdrachtgevers van de deelnemende deurwaarders. Dat betekent in de praktijk dat in het geval een deelnemer aan het Garantiefonds onverhoopt failliet gaat, de overige deelnemers aan het Garantiefonds garant staan voor de uitbetaling van de dan toe geïncasseerde vorderingen aan de betreffende opdrachtgever(s). Sinds de oprichting van het fonds in 1998 heeft dit overigens gelukkig nooit hoeven plaatsvinden. Om een dergelijke zekerheid naar opdrachtgevers te kunnen garanderen, stelt het Garantiefonds strenge eisen aan de solvabiliteit en liquiditeit van de deelnemers. De financiële eisen zijn aanzienlijk strenger dan de wettelijke eisen die aan deurwaarderskantoren gesteld worden. De deelnemers worden daarop ook voortdurend door de fondsaccountant gecontroleerd. Bovendien worden de deelnemers gecontroleerd op de kwaliteit van hun risicobeheersing en kantoororganisatie. Het Garantiefonds-keurmerk, dat de deelnemers op hun briefpapier voeren, is aldus voor opdrachtgevers een extra zekerheid dat ze met een kwalitatief hoogwaardige en financieel stabiele incassopartij te maken hebben. Als de incassopartner van een opdrachtgever deelnemer is aan het Garantiefonds, dan hoeft de opdrachtgever zich geen zorgen te maken dat geïncasseerde gelden in het geval van een faillissement van de deurwaarder niet uitbetaald worden.”

U hamert telkens op het belang van financiële stabiliteit van een deurwaarder. Waarom is dat voor een opdrachtgever belangrijk?
Ed Nijpels: “Zoals u weet is een deurwaarder ook een ondernemer, die onderaan de streep geld moet verdienen om te kunnen overleven. Steeds meer opdrachtgevers stellen hoge eisen aan de kwaliteit van dienstverlening van een incassopartner, maar kwaliteit vereist van een deurwaarder wel investeringen. Om die investeringen te kunnen doen moet een deurwaarder aan drie belangrijke voorwaarden voldoen. Als eerste moet een deurwaarder over voldoende financiële reserves beschikken, ten tweede moet de kantoororganisatie en kwaliteit van de dienstverlening goed op orde zijn en als laatste moeten de (incasso)activiteiten van een deurwaarder winstgevend zijn. Wanneer een deurwaarder geen of onvoldoende winst maakt zal zich dit vroeg of laat vertalen naar een kwalitatief lager niveau van de dienstverlening, wat uiteindelijk ontevreden debiteuren (schuldenaren), klanten (opdrachtgevers) en klantverlies tot gevolg kan hebben. Dat tast vervolgens weer de financiële positie van de deurwaarder aan. Als opdrachtgevers hoge kwaliteitseisen stellen, dan betekent dit in de praktijk dat deurwaarders over voldoende middelen moeten beschikken om een hoog niveau van kwaliteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen. Daarbij kunt u denken aan investeringen in IT en geavanceerde software, maar ook investeringen in personeel door bijvoorbeeld training en opleiding. Een deurwaarder die over onvoldoende middelen beschikt of met geen of te laag rendement draait kan uiteindelijk onvoldoende investeren in de kwaliteit en continuïteit van de eigen dienstverlening. Dat kan in meerdere opzichten een risico vormen voor de opdrachtgever(s). Die risico’s wil het Garantiefonds zoveel mogelijk uitsluiten en dat is ook precies de reden waarom het Garantiefonds zoveel belang hecht aan de financiële stabiliteit van haar deelnemers. Financiële stabiliteit is een belangrijke basisvoorwaarde voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening van een deurwaarder.”

Een opdrachtgever kan toch een kredietwaardigheidscontrole doen op een incassopartner. Wat is dan het verschil met een deelnemer aan het Garantiefonds?
Ed Nijpels:“Het verschil is natuurlijk de garantie! Om die te kunnen geven is het niet voldoende dat je op enig moment een mooie solvabiliteit hebt. Deelnemers moeten hier doorlopend aan voldoen. Een incassopartij kan op basis van een kredietrapport op dat moment misschien wel aantonen dat hij kredietwaardig of financieel stabiel is, maar dan weet je niet hoe de situatie over een half jaar of een jaar is en in welke mate de zakelijke processen geborgd zijn. Bij een deelnemer aan het Garantiefonds weet de opdrachtgever dat de deelnemer doorlopend onder controle van de fondsaccountant staat. Ieder kwartaal verplichten de deelnemers zich om hun cijfers aan de fondsaccountant te verstrekken.”

In de incassosector en deurwaarderij staan de marges al lange tijd onder druk. Hier heeft het verschijnsel “no cure, no pay” ook zeker aan bijgedragen. Hoe kijkt u hier tegenaan?
Ed Nijpels: “No cure, no pay is een lastig onderwerp. Laat ik mij hierover in algemene termen uitdrukken. Om als deurwaarder kwaliteit te kunnen leveren, zowel naar de opdrachtgever als naar de debiteur, is het belangrijk dat hij betaald wordt voor zijn inspanningen en werkzaamheden. Het gevaar van “no cure, no pay” is dat de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever en het financieel risico onevenredig verschoven wordt naar de deurwaarder. Laat ik een voorbeeld geven. Als u een eigen huis heeft, dan wordt u in uw eigen belang  geacht om uw huis ook te onderhouden. Als u dat niet doet, dan kunt u een substantieel hogere rekening verwachten van uw aannemer of schilder om het achterstallig onderhoud te herstellen. Deze redenering kunnen we in zekere zin ook naar de deurwaarderij doortrekken. Als een deurwaarder van de opdrachtgever relatief veel slechte dossiers aangeleverd krijgt, dan wordt het voor een deurwaarder die op “no cure, no pay” basis werkt erg lastig om geld te verdienen. Daarmee kan op termijn de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit aangetast worden. Het is in mijn ogen belangrijk dat opdrachtgevers zich meer bewust worden van het gegeven dat ze voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening (van de deurwaarder) moeten betalen, ongeacht het resultaat. Een goede deurwaarder zal namelijk altijd proberen om het maximale resultaat te krijgen, maar dan moet hij voor die inzet wel beloond worden. Anders zakt een deurwaarder onvermijdelijk door de financiële eisen heen. Met “no cure, no pay” geef je in feite een slecht signaal af, waar de incassopartner, de opdrachtgever en de debiteur uiteindelijk geen voordeel bij hebben. “No cure no pay” impliceert namelijk dat een deurwaarder (te) weinig tijd aan de klanten van de opdrachtgever kan besteden en dat gaat bijna altijd ten koste van de kwaliteit van de dienstverlening en niet zelden op termijn ook de financiële stabiliteit van de incassopartij.”

Hoe groot is het probleem van deurwaarders die het financieel zwaar hebben?
Ed Nijpels: “Gelukkig speelt dit probleem voor de deelnemers aan het Garantiefonds niet. Dat de situatie reëel is blijkt uit het 2016 jaarverslag van het Bft (Bureau Financieel Toezicht), waarin vermeld staat dat eind 2016 22 gerechtsdeurwaarders op financieel hoog risico stonden. Omdat het BFT echter niet publiceert om wie het gaat, loopt een onbekend aantal opdrachtgevers risico zonder dit te weten.”

Welke trends en ontwikkelingen bespeurt u op dit moment in de sector?
Ed Nijpels: “Het is onmiskenbaar dat maatschappelijk verantwoord ondernemen en incasseren een thema is dat veel deurwaarders tegenwoordig bezighoudt. Deurwaarders zijn zich ook steeds meer bewust van hun maatschappelijke rol en we zien ook dat er steeds meer aan preventie gedaan wordt. Bij de deelnemers van het Garantiefonds constateer ik dat er tal van initiatieven ondernomen worden om concreet invulling te geven aan deze onderwerpen. We zien de toegenomen aandacht voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (en incasseren) overigens ook steeds vaker op de agenda bij opdrachtgevers in bijvoorbeeld de zorg of bij woningcorporaties. Het is dus logisch dat deurwaarders met deze ontwikkeling meegaan. Verder is er een duidelijke tendens waarneembaar, dat de financiële stabiliteit van een incassopartner steeds vaker bij aanbestedingen of tenders in de voorwaarden wordt opgenomen. Dat vinden wij uiteraard een positieve ontwikkeling, te meer omdat deelnemers aan het Garantiefonds aan bovengemiddeld strenge financiële normen moeten voldoen en daar ook doorlopend op getoetst worden.”

Het Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders is wederom hoofdsponsor van Credit Expo. We hopen u op donderdag 2 november 2017 persoonlijk te mogen begroeten op stand NB. 40 tijdens de 13e editie van Credit Expo in het NBC Congrescentrum te Nieuwegein.

Bron: Credit Expo/ Auteur: Marcel Wiedenbrugge