Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders

Artikel 1: Doel
1.1 Stichting Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders, hierna te noemen ‘het Fonds’, heeft als doelstelling het doen uitkeren (aan cliënten van aangesloten gerechtsdeurwaarderskantoren) van die bedragen die het aangesloten gerechtsdeurwaarderskantoor, hierna te noemen ‘de Deelnemer’, voor deze cliënten (als gerechtsdeurwaarder) heeft geïncasseerd doch nog niet aan hen heeft afgedragen, indien het saldo van de kwaliteitsrekening van de aangesloten Deelnemer onvoldoende is om alle rechthebbende cliënten te voldoen en indien dit tekort niet te verhalen is op degenen die voor dit tekort aansprakelijk zijn
1.2 De statuten van het Fonds bepalen dat bedoelde uitkeringen uitsluitend zullen plaatsvinden indien en voorzover er sprake is van een calamiteit. Het staat uitsluitend ter beoordeling van het Fonds of sprake is van een calamiteit.

Artikel 2: Rechthebbenden
2.1 Binnen de grenzen van artikel 1 zijn rechthebbenden op een uitkering door het Fonds zij, die een incasso-opdracht hebben gegeven aan een tot het Fonds toegelaten Deelnemer. Buitenlandse deelnemingen van een Deelnemer vallen buiten de grenzen van deze garantievoorwaarden.
2.2 Alvorens aanspraak te kunnen maken op een uitkering door het Fonds zal cliënt dienen te trachten zich te verhalen op de betrokken Deelnemer, waaronder mede wordt begrepen de bij de Deelnemer betrokken gerechtsdeurwaarder(s).

Artikel 3: Melding
De cliënt is verplicht zo spoedig mogelijk melding te maken bij het Fonds indien hij vermoed dat de desbetreffende Deelnemer van het Fonds niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen door een tekort op de kwaliteitsrekening van de Deelnemer.

Artikel 4: Uitkeringen
De cliënt is verplicht zijn aanspraak op een uitkering door het Fonds geldend te maken uiterlijk binnen twee maanden nadat hem ter kennis is gekomen, danwel hij in redelijkheid had kunnen weten, dat de desbetreffende Deelnemer van het Fonds niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen wegens een tekort op de kwaliteitsrekening en dat degenen die voor dit tekort aansprakelijk zijn – behoudens het Fonds – hiervoor geen verhaal bieden. De uitkering zal nimmer het bedrag te boven gaan van de door de Deelnemer ten behoeve van de cliënt geïncasseerde gelden verminderd met de incasso- en soortgelijke kosten en verschotten. Alle cliënten kunnen gezamenlijk slechts aanspraak maken op het maximumbedrag waarover het Fonds zal blijken te beschikken, waarbij het maximum bedrag naar rato van hun rechten over deze cliënten wordt verdeeld.

Artikel 5: Verplichtingen van de cliënt
De cliënt dient zich voor het maken van aanspraak op een uitkering door het Fonds te wenden tot het secretariaat van het Fonds. Daarbij dient de cliënt alle met betrekking tot de incasso van zijn vordering in bezit zijnde bescheiden over te leggen inclusief de kopieën van de complete tussen hem en de Deelnemer gevoerde correspondentie. Het niet tijdig indienen van de vordering door de cliënt bij het Fonds doet de aanspraak op een uitkering vervallen.

Artikel 6: Cessie
De cliënt die aanspraak maakt op het Fonds is, op eerste verzoek van het Fonds, verplicht medewerking te verlenen aan een akte van cessie volgens door het Fonds vast te stellen model(len) alsmede deze te ondertekenen. In deze akte van cessie zal de vordering van cliënt op de Deelnemer, bij de Deelnemer betrokken gerechtsdeurwaarder(s) en eventuele derden, aan het Fonds worden gecedeerd. Zolang de cliënt deze verplichting niet nakomt, vervalt zijn aanspraak en wordt een eventuele betaling door het Fonds daardoor onverschuldigd.

Artikel 7: Aanwijzingen
De cliënt is verplicht zich te houden aan door het Fonds te geven aanwijzingen met betrekking tot het indienen van zijn vordering(en).

Artikel 8: Verdere schade
De cliënt zal nimmer van het Fonds kunnen verlangen dat het een andere prestatie verricht dan het doen van een uitkering tot het bedrag als bedoeld in artikel 4 van deze Garantievoorwaarden. Vergoeding van zogenaamde (ge)volgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9: Voorgenomen ontbinding
Het Fonds zal worden ontbonden per 1 januari 2020. Gelet daarop zijn deze Garantievoorwaarden alleen van toepassing (a) op door de Deelnemer vóór 1 juli 2019 ten behoeve van de cliënt geïncasseerde maar nog niet aan de cliënt afgedragen gelden en (b) indien de cliënt vóór 1 november 2019 conform de overige bepalingen van deze Garantievoorwaarden een aanspraak op uitkering heeft neergelegd bij het Fonds. De hiervoor vermelde bepalingen in deze Garantievoorwaarden gelden dus alleen met inachtneming van de onderhavige bepaling. Aanspraken die nà 1 november 2019 door de cliënt bij het Fonds zijn neergelegd, worden niet in behandeling genomen.

Artikel 10: Wijzigingen
Het Fonds is gerechtigd deze Garantievoorwaarden te wijzigen. Bindend zijn die voorwaarden die ten tijde van het indienen van de vordering door de cliënt laatstelijk zijn vastgesteld.

Artikel 11: Geschillen
Op deze Garantievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing