Credit Managers


Het fonds geeft zekerheid. Als een opdrachtgever een vordering heeft en die wordt niet betaald; wordt er veelal een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De gerechtsdeurwaarder gaat het geld innen. Als de gerechtsdeurwaarder failliet gaat, dan kan de opdrachtgever zeer waarschijnlijk naar zijn geld fluiten. Als hij zaken doet met een garantiefondsdeelnemer is het geld dat geïnd is gegarandeerd. Deze zekerheid kost de opdrachtgever niets extra’s!

De deelnemers staan voor elkaar in: dat betekent dat iedereen een bijstortverplichting heeft mocht één van de andere deelnemers omvallen. Vandaar ook die strenge eisen aan de liquiditeit en solvabiliteit en de controle van de fondsaccountant om zo’n situatie te voorkomen.

30% solvabiliteit en 1,25 liquiditeit. Veel strenger (zo’n 20-25% strenger) dan het Bureau Financieel Toezicht en de voorschriften vanuit de beroepsgroep die uitgaan van 25% solvabiliteit en een liquiditeit van 1,00.

Solvabiliteit =eigen vermogen gedeeld door het totaal vermogen (=eigen + vreemd vermogen). Dit betekent dat het eigen vermogen van een deelnemend kantoor bijna 1/3 van het balanstotaal moet zijn.
Liquiditeit = de mogelijkheid om aan je kortlopende schulden te voldoen (evenveel kortlopende vorderingen als kortlopende schulden) Kort gezegd betekent dit dat er op de bankrekening van een deelnemend kantoor een kwart meer aan geld moet staan dan wettelijk is vereist.

Allereerst is het zo dat iedere deelnemer zelf in staat is om een debacle op te vangen. Kantoren kunnen immers alleen deelnemer worden als ze aan strenge liquiditeits- en solvabiliteitseisen voldoen. Vervolgens heeft de stichting een garantievermogen en daar bovenop een bijstortverplichting van de deelnemers. De fondsaccountant controleert periodiek de materiële inhoud van de garanties.

Toch wel. De laatste jaren zijn er tientallen incassobureaus en een aantal gerechtsdeurwaarderskantoren failliet gegaan. Gezien de huidige economische omstandigheden is het zeker niet ondenkbaar dat dat binnenkort nog eens gaat gebeuren.

Het logo MOET gevoerd worden op het briefpapier. Daarnaast mag het logo op andere uitingen gevoerd worden.  Alle deelnemers staan ook op onze website.

Het fonds is alleen toegankelijk voor gerechtsdeurwaarderskantoren. Voor de opdrachtgever die voor de keuze staat een incasso opdracht te verstrekken is het aantrekkelijker dit te doen bij de garantiefondsdeelnemer omdat de minnelijke fase ook onder de garantie van het fonds valt.

Geld moet inderdaad op een kwaliteitsrekening staan. Maar dat is nu juist het probleem; dat moet wel, maar je moet ook je mensen betalen die je op de pay roll hebt staan en ook de huur van het pand betalen. Dat betekent dat men soms in de verleiding komt geld van de kwaliteitsrekening af te halen terwijl dat natuurlijk niet mag. Dat zou uiteindelijk tot een faillissement kunnen leiden en daar kan de opdrachtgever toch niet voor “opdraaien”, dat vangen wij als garantiefonds dan op. Vanuit de opdrachtgever bezien maakt het geen verschil of het goed of slecht gedrag is: ze willen gewoon hun geld veilig hebben gesteld.

Dan is er de mogelijkheid om met behulp van garantstellingen alsnog aan de ratio’s te voldoen. Als dit niet lukt, of als de garanties in onvoldoende mate aanwezig zijn, zal de deelnemer uiteindelijk worden geroyeerd door het bestuur.

Het kost de opdrachtgever inderdaad niets extra’s. De deelnemer heeft een bijdrage in de bureaukosten van het garantiefonds en daarmee hopen wij extra opdrachtgevers aan ons te binden: zo financieren de deelnemers het fonds.

Uiteraard is het voor de Fondsdeelnemers commercieel aantrekkelijk onderdeel uit te maken van een geheel met een keurmerk dat garant staat voor financiële topkwaliteit. Zeker gezien de huidige marktomstandigheden zijn aangesloten deurwaarderskantoren nogal trots het GGDW-logo op hun briefpapier te kunnen voeren. En cliënten weten dat zij bij een eventueel faillissement van één van onze deelnemers hun geld niet kwijt zijn.

Deelnemers moeten aan strenge criteria voldoen; veel strenger dan de wettelijke criteria. En dan is er nog het permanente toezicht van de fondsaccountant, bovenop het financiële toezicht van het Bureau Financieel Toezicht. Bovendien is de bijstortverplichting van de deelnemers gemaximeerd, waardoor het risico van meetrekken vrijwel uitgesloten is.

Er kunnen afwijkingen in berekeningsmethodiek zijn dus dat kun je nooit zo zeggen. En bovendien kan er sprake zijn van aanvullend gestelde garanties van derden.

Het NVI is inderdaad een keurmerk voor de incassokantoren, niet ieder incassokantoor is daar lid van. Bovendien is er geen wettelijk toezichtskader op incassokantoren en geven zij geen daadwerkelijke garantie.

Door de strenge eisen aan liquiditeit en solvabiliteit alsmede het doorlopende toezicht van de fondsaccountant kunnen we ons niet voorstellen dat dit gebeurt. Mocht dat wel zo zijn dan zal het fonds tot uitkering overgaan, tot het bedrag waarover het fonds blijkt te beschikken.

Qua omzet ongeveer 40- 50% van de markt, met circa40 vestigingen en circa 125 miljoen omzet.

Het fonds is alleen toegankelijk voor gerechtsdeurwaarderskantoren. Voor de opdrachtgever die voor de keuze staat een incasso opdracht te verstrekken is het aantrekkelijker dit te doen bij de garantiefondsdeelnemer omdat de minnelijke fase ook onder de garantie van het fonds valt.

Debiteur


Het fonds geeft  zekerheid. Als een opdrachtgever een vordering heeft en die wordt niet betaald; wordt er veelal een gerechtsdeurwaarder ingeschakeld. De gerechtsdeurwaarder gaat het geld innen. Als de gerechtsdeurwaarder failliet gaat, dan kan de opdrachtgever zeer waarschijnlijk naar zijn geld fluiten. Als hij  zaken doet met een garantiefondsdeelnemer is het geld dat geïnd is gegarandeerd. Deze zekerheid kost de opdrachtgever niets extra’s!

Onze deelnemers kunnen alleen gerechtsdeurwaarderskantoren zijn. Deze staan onder integraal toezicht van het Bureau Financieel Toezicht. Onze deelnemers onderwerpen zich aan strengere financiële eisen dan de beroepsgroep stelt. Onze deelnemers zijn de Triple AAA kantoren in de incassobranche. Maar ook bij deze kantoren kunnen fouten worden gemaakt.

Wij registreren uw klacht en zullen per omgaande op uw klacht reageren. Voor inhoudelijke klachten over de behandeling van dossiers dient u in eerste instantie de klachtenprocedure van het kantoor te doorlopen. Komt u er dan nog niet uit met elkaar dan kan uw klacht nog getoetst worden door de Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Daarover kunt u meer informatie vinden op de website van de beroepsvereniging voor gerechtsdeurwaarders, de KBvG.

Als Garantiefonds Gerechtsdeurwaarders sturen wij geen post. U heeft de post waarschijnlijk ontvangen van een van de deelnemende kantoren. Het is altijd belangrijk om de post van een deurwaarderskantoor te openen (indien hij aan u geadresseerd is) en contact op te nemen met het betreffende kantoor. Ondanks dat u wellicht schrikt van dit soort post is het altijd aan te raden er op te reageren.

Gerechtsdeurwaarder


Aansluiting bij het Garantiefonds betekent dat uw kantoor een Triple AAA kantoor is. Dat imago alleen al is een Unique Selling Point. Door het keurmerk te mogen voeren (na toelating) laat u duidelijk zien dat u een financieel gezond bedrijf heeft. Daarnaast is het voordeel voor uw opdrachtgever dat deze zonder extra kosten wel extra zekerheid heeft op de geïnde gelden mocht er toch iets gebeuren met het kantoor. Een belangrijk bijkomend voordeel is dat in tenders vaak extra punten worden toegekend aan deelnemers van het Garantiefonds of het wordt zelfs verplicht gesteld. Daarnaast kunt u aan uw klanten aangeven dat er doorlopend toezicht van een externe registeraccountant plaatsvindt.

30% solvabiliteit en 1,25 liquiditeit. Veel strenger (zo’n 20-25% strenger) dan het Bureau Financieel Toezicht en de voorschriften vanuit de beroepsgroep die uitgaan van 25% solvabiliteit en een liquiditeit van 1,00.

Nee, want het fonds geeft zekerheid; daadwerkelijk een garantie. Daarnaast is een kredietcheck maar een momentopname. Aansluiting bij het Garantiefonds betekent een doorlopende controle door een registeraccountant.

Een veelgehoord misverstand. Juist voor MKB klanten kan een faillissement van zijn incassopartner tot grote financiële problemen leiden en is deze garantie zeer waardevol.

Uit onderzoek onder creditmanagers/CFO’s blijkt dat er nog verder gewerkt moet worden aan de naamsbekendheid. In datzelfde onderzoek bleek echter ook dat zij zich onvoldoende realiseren dat een incassopartner ook failliet kan gaan. Wij merken dat bewustwording van dat risico steeds vaker wordt meegewogen bij de keuze voor een incassopartner. En uiteraard werken wij er hard aan om de naamsbekendheid en de bewustwording van het risico te vergroten.

Uw kantoor behoort dan tot de selecte groep van kantoren die überhaupt kan voldoen aan de strenge (financiële) eisen. Het imago van een Triple AAA kantoor is juist in deze economische markt van grote toegevoegde waarde.

Dat varieert, er is een vaste bijdrage afhankelijk van de omzet. Onze fondsaccountant kan u meer vertellen over die kosten. Eenmalig  betaalt u kosten van een toelatingsonderzoek (in de regel tussen 5.000 en 7.500 euro). Tot slot betaalt u een toetredingssom; deze krijgt u normaliter terug als uw deelnemerschap stopt.

Geheimhouding is een groot goed (deelnemers blijven ook concurrenten van elkaar). Alle deelnemers voldoen aan zeer strenge criteria voor liquiditeit en solvabiliteit: 1,25 en 30%. Dat is zo’n 20-25% strenger dan het wettelijke toezicht. Als deelnemers niet meer aan deze criteria voldoen, moeten er aanvullende garanties komen en anders kunnen deze partijen geen deelnemer blijven van het fonds. Deelnemers en de markt kunnen er dus vanuit gaan dat er alleen zeer sterke kantoren deelnemer zijn van het fonds. Daar is het fonds heel transparant in!

Naast de toetredingssom zijn de deelnemers verplicht een bijstortverplichting te betalen. Deze bijstortverplichting is gemaximeerd en afhankelijk van zijn eigen omzet.

Dan is er de mogelijkheid om met behulp van garantstellingen alsnog aan de ratio’s te voldoen. Als dit niet lukt, of de garanties in onvoldoende mate aanwezig zijn, zal de deelnemer uiteindelijk worden geroyeerd door het bestuur. Ontvangen gelden die geïnd zijn tijdens de periode van het deelnemerschap blijven onder de garantievoorwaarden van het fonds vallen.